THANH LAM RESORT

Hotline: 0981.650.077 - 0826.706.189

Làng cổ đường lâm

[06/06/2011 2:10:43 PM] Ðu?ng Lâm thu?c th? xã Son Tây (Hà N?i), hi?n còn t?i 956 ngôi nhà truy?n th?ng có niên d?i t? th? k? 16, n?m r?i rác t?i các thôn Ðông Sàng, Mông Ph? và Cam Th?nh…. Nét d?c s?c c?a Ðu?ng Lâm là ? nh?ng ngôi nhà g?, v?i tu?ng xây b?ng dá ong, n?m quanh co bên con du?ng làng du?c lát g?ch nghiêng. Ð?n Ðu?ng Lâm, ngu?i ta th?c s? ?n tu?ng và không kh?i ng? ngàng b?i m?nh d?t “ Hai Vua ” ( quê c?a Phùng Hung và Ngô Quy?n ) còn luu gi? du?c nh?ng s?c màu th?i gian, v?i m?t th? gi?i ?n ch?a nhi?u di?u bí ?n d?n du?c hé m?. Gi?a vòng xoáy h?i h? c?a th?i hi?n d?i bên ngoài, ngôi làng c? ch?a d?ng lu?ng giá tr? van hóa kh?ng l? này v?n l?ng l? khép mình vào m?t góc tu?ng ch?ng b? quên lãng. Trong ?nh: Nhà anh Hà Van Th? – m?t trong ba gia dình còn gi? l?i ngh? s?n xu?t tuong Mông Ph? n?i ti?ng m?t th?i. ?nh: Nh?t Anh -TTXVN

Bình luận